IHT Limited Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю фiрма "IНТ Лтд." Сучаснi цифровi технологiї, збiр та обробка даних
Перша
Детально
Цiни
Контакти
ЦИФРОВА БАГАТОКАНАЛЬНА СИСТЕМА РЕЄСТРАЦIЇ МОВНОЇ IНФОРМАЦIЇ НА ОСНОВI IНДУСТРIАЛЬНОГО КОМП'ЮТЕРА

Система реєстрацiї є автономним пристроєм змонтованим в 19" монтажнiй шафi з прозорими дверцями, що зачиняються на ключ.

СКЛАД СИСТЕМИ

 • персональний комп'ютер в промисловому виконаннi, що вiдрiзняється пiдвищеним ступенем надiйностi та захищеностi;
 • висувна клавiатура з вбудованим трекболом або тоучпадом;
 • джерело безперервного живлення в промисловому виконаннi;
 • система терморегуляцiї.

ПРИЗНАЧЕННЯ:

 • проведення розслiдувань у випадку надзвичайної ситуацiї, вiдновлення розвитку подiй (аварiй, погроз, фактiв шантажу, iнше);
 • самоконтроль - можливiсть аналiзувати власнi телефоннi переговори: вiдновити в пам'ятi ключовi моменти розмови, вiдкоригувати власний стиль ведення переговорiв вiдносно кожного клiєнта;
 • документування угод, створення архiвiв;
 • збiр статистичної iнформацiї для департаментiв маркетингу та реклами;
 • контроль телефонних переговорiв персоналу з метою: зменшення витрат на користування лiнiй зв'язку, пiдвищення якостi ведення переговорiв.

ДЖЕРЕЛА IНФОРМАЦIЇ, ЩО КОНТРОЛЮЮТЬСЯ:

 • телефоннi лiнiї: аналоговi, цифровi, магiстральнi потоки 2B-1D (1B-1D) E1.
 • мiкрофони, радiомiкрофони.
 • лiнiйнi виходи аудiо апаратури.

Система реєстрацiї дозволяє контролювати вiд 2 та бiльше каналiв (в одному комплексi системи) в залежностi вiд вибраної конфiгурацiї. Комплексiв у системi може бути необмежена кiлькiсть.

ФУНКЦIОНАЛЬНI МОЖЛИВОСТI СИСТЕМИ

Запис звукової iнформацiї в реальному масштабi часу по заданiй кiлькостi каналiв.
Автоматично документується дата, час надходження визивного сигналу, час початку розмови, тривалiсть розмови, номера абонентiв, номера каналiв, категорiї.
Автоматична реєстрацiя викликiв, якi не обслуговувались.
Ведення бази даних записiв з можливiстю пошуку записiв, сортування та фiльтрацiї по рiзним критерiям (час початку розмови, тривалiсть запису, номер каналу, телефону та т.п.).
Багатомовний iнтерфейс користувача.
Можливiсть ведення прихованого запису без вiдображення на екранi монiтора.
Прослуховування будь-якого каналу пiд час запису.
Вiдтворення записаної iнформацiї без переривання режиму запису.
Вiдображення осцилограми або спектрограми сигналу, який записується.
Автоматичне позицiонування на початок розмови при прослуховуваннi запису, опцiонально.
Можливiсть об'єднання будь-яких двох каналiв у один стерео канал.
Автоматичне стирання найстарiших записiв при заповненнi жорсткого диску бiльше встановленої межi.
Iнивiдуальна та групова програмна настройка робочих параметрiв каналiв без переривання процесу запису.
Амплiтудна та частотна корекцiя сигналу в реальному масштабi часу при вiдтвореннi.
Амплiтудна корекцiя сигналу, який записується в реальному масштабi часу.
Вибiр програмних алгоритмiв ущiльнення мовного сигналу.
Можливiсть вiдключення ущiльнення (максимальна якiсть запису).
Програмна настройка параметрiв запису в режимi VOX (активацiя при перевищеннi заданого рiвня сигналу).
Можливiсть вiдключення режиму VOX (постiйний запис).
Примусове включення запису по кнопцi та по зовнiшньому датчику "активатору".
Визначення телефонних номерiв (активний та пасивний АВН).
Ведення журналу подiй в системi та дiй оператора.
Автоматичне збереження записаної iнформацiї на зовнiшнi цифровi носiї.
Автоматична робота комплексу попередньо заданим розкладом.
Статистика завантаження каналiв у графiчному виглядi.
Розмежування прав доступу до управлiння комплексом за допомогою адмiнiстратора користувачiв.
Експорт файлiв з файлової бази в файли будь-якого звукового формату (у тому числi у формат експертно-кримiналiстичної системи "Дiалект").
Транскрайбер (Вбудований звуковий та текстовий редактори):

 • створення текстових документiв на основi фонограм;
 • робота, як з усiм сигналом, так i з видiленим фрагментом;
 • збiльшення/зменшення швидкостi прослуховування фонограми в реальному масштабi часу;
 • повернення на заданий промiжок часу при вiдтвореннi;
 • миттєве перемiщення в будь-який момент запису;
 • перегляд спектру сигналу в реальному масштабi часу;
 • перегляд осцилограм сигналу в реальному масштабi часу.

Архiтектура клiєнт/сервер.
Повнофункцiональний доступ до ресурсiв комплексу за допомогою комп'ютерної мережi.
Можливiсть роботи по мережi с комплексом одночасно декiлькох користувачiв.
Можливiсть одночасної роботи в мережi одного користувача з декiлькома комплексами.

Використання в пiдсистемах комплексу шини PCI, гарантує високу швидкiсть та надiйнiсть роботи.

Система запису диспетчерських переговорiв на ПС "Тернопiль 330 КВ"
Система запису диспетчерських переговорiв на ПС "Тернопiль 330 КВ"
Система запису диспетчерських переговорiв на ПС "Шепетiвка 330 КВ"
Система запису диспетчерських переговорiв на ПС "Шепетiвка 330 КВ"

 Copyright © 2001-2019 IHT Ltd.
Украинский портАл META-Ukraine Oe?aeia iieaei Український рейтинг TOP.TOPUA.NET